Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach poszukuje osoby do pracy na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Do obowiązków w/w osoby należeć będzie:

1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych na pracowni gospodarstwa domowego.

2. Prowadzenie z uczestnikami ŚDS treningów:

– treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

– treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

– treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,

– treningu umiejętności komunikacyjnych w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

– treningu umiejętności społecznych.

3. Promowaniu Domu w społeczności lokalnej i ponadlokalnej.

4. Współpraca z pracownikami innych stanowisk.

5. Prowadzenie na bieżąco i rzetelnie dokumentacji.

6.Współpraca w zakresie organizowania spotkań zajęć i warsztatów ogólnorozwojowych.

7. Aktywny udział w pracach Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.

8.Współudział w organizowaniu imprez odbywających się pod patronatem ŚDS „Krok dalej”.

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna:

– posiadać minimum wykształcenie średnie w zawodzie instruktora terapii zajęciowej oraz posiadać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,

– ukończone studia wyższe na kierunku lub specjalizacji terapia zajęciowa.

Mile widziane jest posiadanie doświadczenia zawodowego w wyżej opisanym zakresie.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach osobie zatrudnionej na tym stanowisku pracy oferuje m. in.:

– umowę o pracę w wymiarze 1/1,

– możliwość uczestnictwa w szkoleniach dotyczących wykonywanej pracy,

– pracę z doświadczonym zespołem,

– pracę w przyjaznej atmosferze.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dn.15.01.2024 r. pocztą elektroniczną na adres:sdskrokdalej@wp.pl

 CV w języku polskim

–  Listu motywacyjnego

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie: odpowiedź na ofertę pracy na stanowisko terapeuta zajęciowy

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w aplikacji i uzupełnienie pkt. 2 następującej klauzuli:

„Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Wyrażam zgodę
 • Nie wrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO),  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach, tel: 84 671 28 03, email: sdskrokdalej@wp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach jest możliwy pod numerem tel. nr. 664085957 lub adresem email: inspektor@ethna.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji stosunku pracy tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 2213-5 Ustawy z 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.
 4. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, tj. zgodnie z art. 221a lub 221b KP, lub w przypadku wyrażenia przez Państwa woli rozpatrywania zgłoszonej kandydatury w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej i przyszłych rekrutacji.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
 6. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody lub przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 10. W zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 12. Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.