ZARZĄDZENIE Nr 1/2020

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”

w Białobrzegach z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie okresowego zawieszenia działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach

Na podstawie:

Polecenia Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. wydanego
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dotyczącym czasowego zawieszenia działalności
w terminie od 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. min. środowiskowych domów samopomocy nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Zamojskiego oraz pismem Starosty Zamojskiego PCPR.I.4020.19.2020 z dnia 12.03.2020 r.

zarządzam:

§ 1

Zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”
w Białobrzegach na okres od 12.03.2020-25.03.2020 r.

§ 2

 1. Uczestnicy w dniu 12.03.2020 r. korzystają z zajęć świetlicowych do momentu odebrania ich z ŚDS w Białobrzegach przez członka rodziny.

 2. Pracownicy podczas okresu zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach pozostają w miejscach zamieszkania w stanie gotowości do pracy
  z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

 1. Pracownicy mogą świadczyć pracę poza ŚDS w Białobrzegach (poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00) w następujących formach:

 1. utrzymują stały kontakt telefoniczny z uczestnikami i ich rodzinami zgodnie
  z podziałem na pracowników tzw. pierwszego kontaktu.

Właściwy pracownik pierwszego kontaktu w dniu 13 marca 2020 r. nawiązuje kontakt telefonicznie
i przekazuje uczestnikom/rodzinom uczestników informacje o ofercie wsparcia dostępnego dla nich
w okresie zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”
w Białobrzegach oraz wskazuje siebie jako osobę do kontaktu.

 1. każdy pracownik organizuje w miarę rzeczywistych i zgłoszonych przez rodzinę uczestnika potrzeb:

 • pomoc w zabezpieczeniu podstawowych usług bytowych:

pomaga/pośredniczy w zakupie i dostarczeniu do domu (preferowany jest ustalony punkt w pobliżu drzwi wejściowych nie wymagający kontaktu bezpośredniego) niezbędnych środków higieny osobistej, żywności, leków,

 • organizuje pomoc psychologiczną poprzez umówienie rozmowy telefonicznej
  z psychologiem ŚDS w Białobrzegach,

 • organizuje poradnictwo socjalne poprzez umówienie rozmowy telefonicznej
  z pracownikiem socjalnym ŚDS w Białobrzegach,

 • organizuje pomoc w dostępie do usług zdrowotnych poprzez umówienie rozmowy telefonicznej
  z ratownikiem medycznym ŚDS w Białobrzegach,

 • organizuje inną niezbędną pomoc poprzez przekazanie ważnej potrzeby zgłoszonej przez rodzinę kierownikowi ŚDS w Białobrzegach,

 • przekazuje ważne informacje związane ze wznowieniem funkcjonowania ŚDS w Białobrzegach.

 1. Pracownicy ŚDS w Białobrzegach mogą wykonywać w formie pracy zdalnej inne zlecone przez Kierownika czynności zgodnie z zakresem swoich obowiązków.

§ 4

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”
w Białobrzegach poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Środowiskowym Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach 19, 22-400 Zamość oraz na stronie www i FB ośrodka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Białobrzegi, 12.03.2020 r.