ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”
w Białobrzegach z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przedłużenia okresowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach
Na podstawie:
Polecenia Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2020 r. wydanego
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dotyczącym czasowego zawieszenia działalności
w terminie od 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. min. środowiskowych domów samopomocy nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Zamojskiego
zarządzam:
§ 1
Zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”
w Białobrzegach na okres od 26.03.2020-10.04.2020 r.
§ 2
Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie go na stronie www i FB ośrodka.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Magdalena Poliwczak

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białobrzegach

Białobrzegi, 25.03.2020 r